100 động từ tiếng anh thông dụng thường gặp nhất

      6

Như bọn họ đã biết ĐỘNG TỪ (Verb) là phần rất quan trọng để cấu trúc nên một câu trong giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc bestwintergames.com ENGLISH tìm hiểu 200 cồn từ giờ anh thông dụng qua bài viết này nhé!


Động từ giờ đồng hồ Anh hay sử dụng nhất – Phần 1

Add /æd/: thêm vàoAgree /əˈgri/: đồng ýAllow /əˈlaʊ/: đến phépAppear /əˈpɪr/: xuất hiệnAsk /æsk/: hỏiBe /bi/: thì, là, ởBecome /bɪˈkʌm/: trở thànhBegin /bɪˈgɪn/: bắt đầuBelieve /bɪˈliv/: tin tưởngBring /brɪŋ/: đem lạiBuild /bɪld/: xây dựngBuy /baɪ/: muaCall /kɔl/: gọiCarry /ˈkæri/: mangCause /kɑz/: tạo raChange /ʧeɪnʤ/: cố kỉnh đổiCome /kʌm/: đếnConsider /kənˈsɪdər/: cân nặng nhắcContinue /kənˈtɪnju/: tiếp tụcCreate /kriˈeɪt/: sáng tạoDecide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết địnhDescribe /dɪˈskraɪb/: miêu tảDevelop /dɪˈvɛləp/ : vạc triểnDie /daɪ/: chếtDo /du/: làmDraw /drɔ/: vẽExpect /ɪkˈspɛkt/: chờ đợiFal /fɔl/: ngãFeel /fil/: cảm thấyFind /faɪnd/: tìm kiếm thấyFollow /ˈfɑloʊ/: theoGet /gɛt/: lấyGive /gɪv/: choGo /goʊ/: điGoing /ˈgoʊɪŋ/: điHappen /ˈhæpən/: xảy raHave /hæv/:Hear /hir/: ngheHelp /hɛlp/: giúpHold /hoʊld/: giữHope /hoʊp/: hy vọngInclude /ɪnˈklud/: bao gồmInvolve /ɪnˈvɑlv/: liên quan tớiKeep /kip/: giữKnow /noʊ/: biếtLead /lid/: dẫn dắtLeave /liv/: rời khỏiLet /lɛt/: cho phépLike /laɪk/: nhưLive /lɪv/: sốngLook /lʊk/: nhìnLose /luz/: thua trận cuộcMake /meɪk/: làmMean /min/: nghĩa làMeet /mit/: chạm chán gỡMove /muv/: di chuyểnNeed /nid/: cầnOffer /ˈɔfər/: yêu cầuOpen /ˈoʊpən/: mởPass /pæs/: vượt quaLie /laɪ/: nói xạoAccept /ækˈsɛpt/: chấp nhậnWatch /wɑʧ/: xemRaise /reɪz/: nâng caoBase /beɪs/: dựa trênApply /əˈplaɪ/: áp dụngBreak /breɪk/: làm vỡ

Động từ giờ đồng hồ Anh thường dùng nhất – Phần 2

Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thíchLearn /lɜrn/: học tập hỏiIncrease /ˈɪnˌkris/: tăng lênCover /ˈkʌvər/: bao phủGrow /groʊ/: béo lênClaim /kleɪm/: tuyên bốReport /rɪˈpɔrt/: báo cáoSupport /səˈpɔrt/: ủng hộCut /kʌt/: cắt bỏForm /fɔrm/: hình thànhStay /steɪ/: nghỉ ngơi lại Contain /kənˈteɪn/: chứaReduce /rəˈdus/: giảmEstablish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lậpJoin /ʤɔɪn/: ghépWish /wɪʃ/: muốnAchieve /əˈʧiv/: đạt đượcSeek /sik/: kiếm tìm kiếmChoose /ʧuz/: chọnDeal /dil/: xử lýFace /feɪs/: đương đầu Fail /feɪl/: thất bạiServe /sɜrv/: phục vụEnd /ɛnd/: kết thúcKill /kɪl/: giếtOccur /əˈkɜr/: xảy raDrive /draɪv/: lái xeRepresent /ˌrɛprəˈzɛnt/: thay mặt choRise /raɪz/: tăng lênDiscuss /dɪˈskʌs/: thảo luậnLove /lʌv/: yêu thươngPick /pɪk/: nhặt lênPlace /pleɪs/: đặt, đểArgue /ˈɑrgju/: tranh cãiProve /pruv/: hội chứng minhWear /wɛr/: đội, mặcCatch /kæʧ/: bắt lấyEnjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thứcEat /it/: ănIntroduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệuEnter /ˈɛntər/: tiến vàoPresent /ˈprɛzənt/: giới thiệuArrive /əˈraɪv/: đến
*
200 động từ(verbs) trong giờ anh

Động từ tiếng Anh hay sử dụng nhất – Phần 3

Ensure /ɛnˈʃʊr/: chắc hẳn chắnPoint /pɔɪnt/: chỉ vàoPlan /plæn/: lên kế hoạchPull /pʊl/: kéoRefer /rəˈfɜr/: nhắc tớiAct /ækt/: ra vẻ, hành độngRelate /rɪˈleɪt/: tất cả liên quanAffect /əˈfɛkt/: ảnh hưởng tớiClose /kloʊs/: đóng lạiIdentify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác địnhManage /ˈmænəʤ/: cai quản lýThank /θæŋk/: cảm ơnCompare /kəmˈpɛr/: so sánhAnnounce /əˈnaʊns/: thông báoObtain /əbˈteɪn/: đạt đượcNote /noʊt/: ghi lạiForget /fərˈgɛt/: quênIndicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằng rằngWonder /ˈwʌndər/: từ hỏiMaintain /meɪnˈteɪn/: duy trìPublish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bảnSuffer /ˈsʌfər/: chịu đựng khổAvoid /əˈvɔɪd/: tránhExpress /ɪkˈsprɛs/: diễn đạtSuppose /səˈpoʊz/: trả sửFinish /ˈfɪnɪʃ/: hoàn thànhDetermine /dəˈtɜrmən/: xác địnhDesign /dɪˈzaɪn/: thiết kếListen /ˈlɪsən/: nghe Save /seɪv/: lưu giữ giữTreat /trit/: đối xửControl /kənˈtroʊl/: kiểm soátShare /ʃɛr/: phân tách sẻRemove /riˈmuv/: các loại bỏThrow /θroʊ/: némVisit /ˈvɪzət/: thăm nomExist /ɪgˈzɪst/: tồn tạiEncourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khíchForce /fɔrs/: bắt buộcReflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩAdmin /admin/: quá nhậnAssume /əˈsum/: mang đến rằngSmile /smaɪl/: mỉm cườiPrepare /priˈpɛr/: chuẩn chỉnh bịReplace /ˌriˈpleɪs/: cầm cố thếFill /fɪl/: bao phủ đầyImprove /ɪmˈpruv/: nâng caoMention /ˈmɛnʃən/: nhắc tới

Động từ giờ Anh hay được sử dụng nhất – Phần 4

Pay /peɪ/: trảPlay /pleɪ/: chơiProduce /ˈproʊdus/: sản xuấtProvide /prəˈvaɪd/: cung cấpPut /pʊt/: đặtReach /riʧ/: đạt tớiRead /rid/: đọcReceive /rəˈsiv/: nhậnRemain /rɪˈmeɪn/: còn lạiRemember /rɪˈmɛmbər/: ghi nhớ lạiRequire /ˌriˈkwaɪər/: yêu thương cầuReturn /rɪˈtɜrn/: trở lạiRun /rʌn/: chạySay /seɪ/: nóiSee /si/: thấySeem /sim/: hình nhưSell /weɪt/: đợiSend /sɛnd/: gửiSet /sɛt/: đặt đểShow /ʃoʊ/: trình diễnSit /sɪt/: ngồiSpeak /spik:/ nóiSpend /spɛnd/: dànhStand /stænd/: đứngStart /stɑrt/: bắt đầuStop /stɑp/: giới hạn lạiSuggest /səgˈʤɛst/: đề nghịTake /teɪk/: lấyTalk /tɔk/: nói chuyệnTell /tɛl/: nóiThink /θɪŋk/: nghĩTry /traɪ/: thửTurn /tɜrn/: xoayUnderstand /ˌʌndərˈstænd/: hiểuUse /juz/: dùngWait /weɪt/: đợiWalk /wɔk/: đi bộWant /wɑnt/: muốnWin /wɪn/: chiến thắngWork /wɜrk/: làm cho việcWrite /raɪt/: viết

Hi vọng, qua những kỹ năng Tiếng Anh nhưng bestwintergames.com chia sẻ trên rất có thể giúp bạn phần nào lạc quan hơn vào giao tiếp. Với một điều giữ ý, học tập từ vựng tiếng Anh theo chủ thể hay ngẫu nhiên phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự ráng gắng, siêng năng rèn luyện hàng ngày mới tiếp thu kết quả. Vì vậy hãy cố gắng hết mình, thành công xuất sắc sẽ mang đến với bạn!

Đăng kí ngay khóa đào tạo và huấn luyện để được trải nghiệm cách thức học lạ mắt tại bestwintergames.com English nhé!