Bài Tập In On At

Thực hành một vài bài tập về giới từ in at on trong giờ Anh, dạng bài xích tập này rất gần gũi với học sinh các cung cấp học cấp cho 2, cấp cho 3 với sinh viên. Phần dưới cùng gồm đáp án ví dụ và đầy đủ. Chắc hẳn rằng dạng bài tập này quan trọng và hữu ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Bài tập in on at

*

BÀI TẬP GIỚI TỪ IN AT ON

1.IN

– IN được dùng để làm chỉ những thời gian không xác minh trong một ngày, một tháng, một mùa hoặc một năm.

– IN được dùng để nói về một khoảng tầm thời gian ra mắt sự kiện, hành vi nào đó.

– IN + một khoảng tầm thời gian

– IN time: vừa kịp lúc

– IN + vị trí nhỏ

2. AT

– AT được dùng để làm chỉ một khoảng thời gian chính xác.

– AT được áp dụng để chỉ các kì ngủ lễ thời gian ngắn như at weekend, at Christmas,…

– AT được sử dụng để diễn đạt thời điểm vào khoảng thời hạn ngắn như at the kết thúc of…

– AT + thời gian cụ thể

– AT + số nhà

– AT + vị trí lớn

3. ON

– ON được dùng để chỉ ngày rõ ràng trong tuần với ngày trong tháng.

– ON time: tức là đúng giờ đồng hồ (không bị chậm, trễ giờ)

Các bạn nhớ học thêm nhiều kỹ năng tiếng anh hữu ích tại: https://baosongngu.vn.


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ IN AT ON

Exercise 1: Chọn lời giải đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thành phố new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Nam want to lớn get trang chủ ______ time lớn see my parents.

Xem thêm: Top 10 Cây Bonsai Đẹp Nhất Thế Giới, 14 Cây Bon Sai Đẹp Nhất Thế Giới

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Bởi vì you go khổng lồ school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where to go for his birthday. ______ the end, he decided khổng lồ go lớn Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền những giới trường đoản cú in, on, at vào các câu sau:

1.Will she be trang chủ _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got khổng lồ the station just _____ time lớn catch the train.

4. Thy left school ______ the end of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây:

1. Lan wants to lớn live and work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This mèo jumped in his face & scared me.

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày trong tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: trong một ít phút – kết cấu cố định của in)

3. Lựa chọn D (in + khoảng chừng thời gian)

4. Chọn A ( at + khoảng thời hạn ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Lựa chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Lựa chọn B (at present – kết cấu cố định)

11. Lựa chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời hạn cụ thể)

14. Lựa chọn D (in + địa điểm)

15. Chọn B (at + địa điểm lớn PCC Officer of the buổi tiệc ngọt Central Committee – văn phòng tw Đảng)