Bài tập tiếng anh lớp 4 chương trình mới

      9
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 hơn. Để mua tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Mục lục bài xích tập giờ Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: Nice khổng lồ see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 giữa kì 1 tất cả đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you like doing?

Unit 8: What subjects vị you have today?

Unit 9: What are nỗ lực doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh 4 học tập kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Let"s go lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal bởi you want lớn see?

Unit 20: What are you to do this summer?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice khổng lồ ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice to see you again: siêu vui được chạm chán lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời câu hỏi quê cửa hàng “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi đến từ Việt Nam. Tôi nói theo cách khác tiếng Việt.

Exercise 2: lựa chọn từ thích hợp điền vào địa điểm trống.

afternoon - tomorrow – and – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice lớn meet you.

A: Nice lớn meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A với cột B để sản xuất thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice khổng lồ meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc vào từ nhắc nhở sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Anten Dvb T2 Thu Sóng Khỏe Nhất Hiện Nay 12, Hướng Dẫn Mua Anten Dvb T2 Thu Sóng Khỏe Nhất

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice to lớn see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go to lớn Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English & Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up và say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 & end at 11:00. Before going home, we stand up & say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What do they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube bestwintergames.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.bestwintergames.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 4 cho con sẽ được khuyến mãi miễn giá tiền khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí tại khoahoc.bestwintergames.com