Cho phân số 77/123

      31
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

cho phân số 77/123.Hỏi cùng giảm cả tử va chủng loại đi bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số mới có giá trị bởi 3/5


Tổng tử và mẫu là :

77 + 123 = 200

Tử số sau khoản thời gian bớt là :

200 : ( 3 + 5 ) x 3 = 75

Phải ít hơn số đơn vị là :

77 - 75 = 2

Đáp số : 2


Khi cùng sút ở cả tử số và chủng loại số đi một số trong những đơn vị thì hiệu giữa mẫu số cùng tử số không nuốm đổi. Hiệu giữa mẫu số với tử số là:

123 - 77 = 46

Sau khi bớt, ta tất cả sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mâu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khoản thời gian bớt là:

23 . 3 = 69

Số bắt buộc tìm là:

77 - 69 = 8

Đáp số: 8


Gọi số đề nghị tìm là x. Theo bài xích ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số bắt buộc tìm là x. Theo bài bác ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8

Gọi số đề xuất tìm là x. Theo bài ra, ta có: (77-x)/(123-x) = 3/5.385-5x=369-3x2x=16x=8


Cho phân số 77/123. Hỏi yêu cầu bớt cả tử số và chủng loại số đi bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số mới có già trị bởi 3/5


hiện giữa chủng loại và tử là

123-77=46

sau khi sút ta có

46: (5-3) . 5=115

phải sút cả tử lẫn chủng loại cho bằng 3/5 là

123-115=8

rồi đáp số : 8 đối kháng vị

k cho mik nha


cho phân số 77 phần 123.Hỏi cùng yêu cầu bớt cả tử số và mẫu mã số đi bao nhiêu đơn vị đẻ được phân số mới có mức giá trị bằng 3 phần 5


Gọi số yêu cầu tìm là x:

Ta có: 77-x / 123-x = 3/5

( 77-x) x 5= ( 123-x ) x 3

77x5 - X x 5= 123x3 - X x 3

385 - X x 5 = 369 - X x 3

X x 5- X x 3= 385 - 369

X x 2= 16

x= 16: 2

x= 8.

Bạn đang xem: Cho phân số 77/123

Vậy số đề nghị tìm là 8.

Đáp số: 8.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Trung Thu Rau Câu Nhân Bánh Flan, Cách Làm Bánh Trung Thu Rau Câu Nhân Flan


Gọi số phải tìm là x

Theo đề bài bác ta tất cả : (frac77-x123-x=frac35)

 (5left(77-x ight)=3left(123-x ight))

 (385-5x=369-3x)

 (-5x+3x=369-385)

 (-2x=-16)

 (x=8)

Vậy số nên tìm là 8 


Hiệu của mẫu mã số và tử số là:

123-77=46

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-3=2(phần)

Tử số bắt đầu là:

46:2x3=69

Phải cung ứng tử số và mẫu mã số là:

77-69=8

Đ/S:8


Cho phân số (frac77123). Hỏi cùng nên bớt tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị chức năng để có phân số bằng phân số (frac35).


Hiệu của tử và chủng loại phân số 77/123 là:

123 - 77 = 46

Tử của phân số buộc phải tìm là:

46 : (5 - 3) . 3 = 69

Vậy đề nghị bớt sống tử cùng mẫu đi là:

77 - 69 = 8


Gọi số bắt buộc bớt sống mấu là x

(Rightarrowfrac77123-x=frac35)

(Rightarrow77.5=left(123-x ight)3)

(Rightarrow385=369-3x)

(Rightarrow-3x=385-369)

(Rightarrow-3x=16)

(Rightarrow x=-frac163)


Gọi số cần tìm là a.

Có: (frac77+a123+a=frac35)

(Rightarrow5left(77+a ight)=3left(123+a ight))

(Rightarrow385+5a=3a+369)

(Rightarrow2a=16)

(Rightarrow a=8)

Vậy thêm cả tử và mẫu mã là 8.


cho phân số 77/103 .hỏi cùng cần bớt cả tử số và mẫu số di bao nhieu don vi de duoc phan số mới có mức giá trị bằng 3/5 .cũng đề xuất bớt cả tử và mẫu mã số của phân số kia đi bao nhiêu 1-1 vị


Hiệu thân tử số và mẫu mã số là:

103-77=26

Vì cùng sút ở cả tử số và mẫu số phải hiệu giữa tử số và chủng loại số không đổi

Ta bao gồm sơ đồ cơ hội sau:

tử số l----------l-----------l----------l

mẫu sốl----------l------------l----------l-----------l-----------l Cậu vẽ hiệu là 26

Tử số mới là :

26:(5-3)x3=39

Cần bớt cả sinh sống tử số và mẫu số số đơn vị để được ps có mức giá trị bởi 3/5 là:

77-39=38

Đ/s:... 


cho phân số (frac77123) . Hỏi nên bớt cả tử số và mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có mức giá trị bằng (frac35)


Khi bớt ở cả tử số và chủng loại số cùng một trong những đơn vị thì hiệu giữa mẫu số cùng tử số không nắm đổi. Hiệu giữa chủng loại số cùng tử số là:

123 - 77 = 46

Sau khi bớt, ta có sơ đồ:

Tử số | | | | Hiệu: 46

Mẫu số | | | | | |

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

46 : 2 = 23

Tử số sau khi bớt là:

23 . 3 = 69

Vậy số buộc phải tìm là: 77 - 69 = 8

Đáp số: 8


cho phân số 77 phần 123 , hỏi cần bớt bao nhiêu đơn vị chức năng cả tử và mẫu để được phân số có giá trị bằng 3 phần 5