Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

      35
l>Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

*

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thật-Xoa Nan-Ðà (Siksananda), fan xứ Vu Ðiền (Khotan), thông dịch vào đời công ty Ðường của Trung Hoa.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Việt dịch: Ban thông dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành

Tài liêu tham khảo:

Bản Hán ngữ - Địa Tạng ý trung nhân Tát Bổn Nguyện gớm Thiển mê thích - HT Tuyên Hóa

Bản Việt ngữ - kinh Địa Tạng tình nhân Tát Bổn Nguyện bởi vì HT đam mê Trí Tịnh dịch

Quyển Thượng

 

Quyển Trung

Quyển Hạ

 

Quyển Thượng

Phẩm máy Nhất

Thần Thông bên trên Cung Trời Ðao Lợi

*

 

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, trên cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật do Thánh mẫu mã mà thuyết Pháp.

Lúc ấy, không thể nói hết cần thiết nói hết toàn bộ chư Phật cùng Ðại ý trung nhân Tát Ma Ha Tát trong vô lượng nhân loại ở mười phương phần đa đến họp hành tán thán Ðức Phật mê say Ca Mâu Ni hoàn toàn có thể ở trong đời ác Ngũ Trược mà lại hiện sức Ðại Trí Huệ, Thần Thông không thể nghĩ bàn điều phục đều chúng sinh cang cường, để cho họ hiểu rằng pháp khổ, pháp vui. Rồi mỗi Ngài phần nhiều sai thị giả mang lại vấn an Ðức thế Tôn.

Bấy giờ, Ðức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn như thể vầng mây sáng sủa Ðại Viên Mãn, vầng mây sáng Ðại từ Bi, vầng mây sáng Ðại Trí Huệ, vầng mây sáng sủa Ðại chén Nhã, vầng mây sáng sủa Ðại Tam Muội, vầng mây sáng Ðại Kiết Tường, vầng mây sáng Ðại Phước Ðức, vầng mây sáng Ðại Công Ðức, vầng mây sáng sủa Ðại Quy Y, vầng mây sáng sủa Ðại Tán Thán.

Ðức Phật phóng ra cần yếu nói hết vầng mây sáng sủa rỡ như thế rồi lại phát ra những âm thanh vi diệu, như thể tiếng Ðàn bố La Mật, giờ Thi ba La Mật, giờ Sằn Ðề cha La Mật, tiếng Tỳ Ly Da ba La Mật, giờ Thiền cha La Mật, tiếng bát Nhã tía La Mật, giờ Từ Bi, tiếng hỷ Xả, giờ đồng hồ Giải Thoát, giờ Vô Lậu, tiếng Trí Huệ, tiếng Ðại Trí Huệ, tiếng Sư Tử Hống, tiếng Ðại Sư Tử Hống, giờ đồng hồ Mây Sấm, giờ đồng hồ Mây Sấm Lớn.

Khi Ðức Phật phân phát ra cần yếu nói hết quan yếu nói hết âm nhạc như thế xong từ nhân loại Ta Bà và những cõi nước phương khác, gồm vô lượng ức Thiên, Long, Quỷ, Thần cũng mang đến tụ tập trên cung trời Ðao Lợi. Ðó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà, trời Hóa Lạc, trời thoái hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Ðại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời biến hóa Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc cứu giúp Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho tới trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Toàn bộ Thiên chúng, Long chúng, cùng những chúng Quỷ, Thần đa số đến hội họp.

Lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới Ta Bà, như Thần biển, Thần sông cái, Thần sông con, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần suối với ao đầm, Thần cây bé và hạt giống, Thần ngày, Thần đêm, Thần hỏng không, Thần bên trên trời, Thần ăn uống, Thần cỏ cây cùng gỗ; những vị thần như thế đều mang đến hội họp.

Lại có chư đại quỷ vương ở những cõi nước phương không giống cùng trái đất Ta Bà, như Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm máu Quỷ Vương, Ðạm tinh lực Quỷ Vương, Ðạm thai Noãn Quỷ Vương, Hành dịch Quỷ Vương, Nhiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ trọng tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương..., những quỷ vương như vậy đều đến hội họp.

Bấy giờ đồng hồ Ðức Phật mê say Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp vương Tử người thương Tát Ma Ha Tát rằng: "Ông xem tất cả chư Phật, người thương Tát cùng Trời, Rồng, Quỷ, Thần làm việc trong thế giới này cùng quả đât khác, quốc độ này thuộc quốc độ khác, nay đầy đủ đến hội họp tại cung trời Ðao Lợi như thế, Ông có biết số bao nhiêu chăng?"

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức nỗ lực Tôn! Nếu sử dụng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp, cũng thiết yếu biết được!"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ngay Ta dùng Phật Nhãn coi hãy còn ko đếm xiết! Ðây đều là vì Ðịa Tạng tình nhân Tát từ thuở kiếp lâu xa mang lại nay, hoặc đã độ, đương độ, không độ, hoặc sẽ thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu."

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức nạm Tôn! trường đoản cú thuở thọ xa về trước con đã tu căn lành, hội chứng được Trí Vô Ngại, nghe lời Phật nói đó thời tin nhấn liền. Còn mặt hàng Tiểu quả Thanh Văn, Thiên Long chén bát Bộ, và hầu hết chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời trung thực của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho bao gồm lạy vâng đi nữa cũng chưa lành hủy báng. Cúi mong Ðức gắng Tôn nói rõ Ðịa Tạng tình nhân Tát Ma Ha Tát ngơi nghỉ nhân địa đang tu hạnh gì, lập nguyện gì mà chiến thắng được sự quan trọng nghĩ bàn như thế?"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ví dụ trong cõi Tam Thiên Ðại Thiên nhân loại có từng nào cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, những vết bụi bặm, cứ mỗi đồ vật một số, mỗi số là 1 sông Hằng; rồi cứ số cát trong những sông Hằng, mỗi hạt mèo làm một cõi giới; rồi trong mỗi cõi giới, cứ từng hạt lớp bụi làm một kiếp; rồi từng nào số bụi chứa trong mỗi kiếp hầu hết đem làm cho kiếp cả; thì từ thời điểm Ðịa Tạng người tình Tát bệnh quả vị Thập Ðịa mang lại nay, nghìn lần lâu dài số kiếp tỷ dụ sống trên, huống là từ đông đảo thuở Ðịa Tạng bồ Tát còn sinh hoạt bậc Thanh Văn và Bích đưa ra Phật!"

"Này Văn Thù Sư Lợi! oai vệ thần thệ nguyện của ý trung nhân Tát đó cần yếu nghĩ bàn đến được. Vào đời vị lai, nếu bao gồm kẻ thiện nam, tín đồ thiện thiếu phụ nào nghe thấy danh trường đoản cú của người tình Tát kia rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc bái dường, cho đến tô vẽ, đụng khắc, tạc đúc, đánh thếp hình tượng, thì bạn ấy sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời tía MươI Ba, vĩnh viễn không còn bị đọa vào ác đạo.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Ngày Mai Euro 2021 Hôm Nay Theo Giờ Việt Nam Mới Nhất

Này Văn Thù Sư Lợi! cấp thiết nói hết bắt buộc nói không còn số kiếp lâu xa về trước, Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát là đàn ông của một vị đại Trưởng Giả. Thuở đó, trong đời có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn nuốm Túc Vạn Hạnh Như Lai.

Lúc bấy giờ, nam nhi vị Trưởng giả thấy Ðức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Ðức Phật đó tu hạnh nguyện gì nhưng mà được tướng mạo như thế.

Khi ấy, Ðức Sư Tử Phấn Tấn chũm Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo con trai vị Trưởng đưa rằng: ‘Muốn chứng được thân tướng này, nên phải lâu đời độ thoát tất cả những chúng sanh bị khốn khổ.’

"Này Văn Thù Sư Lợi! Bấy giờ, nam nhi vị Trưởng giả nhân đó liền phạt nguyện rằng: ‘Từ nay cho tới tận vị lai kiếp tất yêu tính đếm về sau, tôi sẽ do những bọn chúng sanh tội khổ vào Lục Ðạo mà lại rộng lập các phương tiện, tạo cho họ được giải thoát vớ cả, rồi trường đoản cú thân tôi mới chứng thành Phật Ðạo.’

Bởi đang ở trước Ðức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, đề nghị đến nay đã trăm nghìn vạn ức na-do-tha chẳng thể nói không còn số kiếp, mà vẫn còn giúp vị người thương Tát.

Lại tất yêu nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp về trước, thuở đó trong đời gồm đức Phật hiệu là Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai; lâu mạng của Ðức Phật ấy là tứ trăm ngàn muôn ức a-tăng-kỳ kiếp.

Trong thời Tượng Pháp, tất cả một người con gái dòng Bà La Môn các đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi những được chư Thiên theo hộ vệ; tuy vậy bà bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường xuyên khinh chê ngôi Tam Bảo.

Thuở ấy, Thánh thiếu phụ lập nhiều phương tiện đi lại để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, tuy vậy bà không tin hẳn; với chẳng bao thọ thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào âm phủ Vô Gián.

Lúc đó, Thánh con gái Bà La Môn biết rằng bà mẹ lúc còn sống thiếu tín nhiệm nhân quả, ắt đề xuất theo nghiệp nhưng sanh vào đường ác, bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương, hoa, cùng các đồ lễ cúng, rồi mang lại chùa tháp thờ tiên Phật nhưng làm đại lễ cúng dường.

Trong một ngôi chùa kia, trông thấy biểu tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai đắp vẽ oai nghiêm dung đủ cách tôn nghiêm, Thánh chị em Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm nghĩ về rằng: ‘Ðức Phật là đấng Ðại Giác không hề thiếu mọi trí huệ. Ví như Ðức Phật còn trên thế, thì sau khi mẹ tôi mất, thảng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi người mẹ tôi thác sanh!’

Lúc ấy, Thánh cô bé Bà La Môn cúi đầu khóc cực kỳ lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai, bỗng nhiên nghe trên không trung tất cả tiếng bảo rằng: ‘Này Thánh nữ giới đương khóc kia, thôi đừng có bi thiết quá lắm! nay Ta đang bảo mang đến ngươi biết địa điểm thác sinh của bà mẹ ngươi!’

Thánh thanh nữ chắp tay phía lên lỗi không mà bạch rằng: ‘Chẳng giỏi đức thần nào đang giải giảm lòng sầu lo của tớ như thế? từ bỏ khi chị em tôi mất đến nay, tôi đêm ngày thương nhớ, trù trừ đâu để hỏi mang lại rõ chị em tôi thác sanh vào vùng nào.’

Bấy giờ, trên lỗi không lại sở hữu tiếng bảo Thánh cô bé rằng: ‘Ta là Ðức Phật vượt khứ Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai nhưng mà ngươi đương chiêm lễ đó. Thấy ngươi yêu đương nhớ bà bầu trội hơn thường xuyên tình của bọn chúng sanh, buộc phải Ta cho chỉ bảo.’

Thánh phụ nữ Bà La Môn nghe nói xong xuôi liền nhảy đầm chồm lên và bị té ngã rớt xuống, những khớp tuỳ thuộc đều bị tổn thương; những người dân ở cạnh bên liền đỡ dậy. Một lát sau Thánh người vợ mới tỉnh giấc lại, rồi bạch thuộc trên lỗi không rằng: ‘Cúi xin Ðức Phật từ buồn xót, bảo ngay lập tức cho con rõ vị trí thác sanh của mẹ con, ni thân trọng điểm của con sắp chết mất!’

Lúc ấy, Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai bảo Thánh phái nữ rằng: ‘Cúng dường xong, ngươi hãy mau về bên nhà, rồi ngồi ngay thật nghĩ tưởng thương hiệu của Ta, thời sẽ biết được chỗ thác sinh của chị em ngươi.’

Bấy giờ, lễ Phật kết thúc Thánh thiếu phụ Bà La Môn lập tức trở về nhà. Vày thương lưu giữ mẹ, đề nghị Thánh cô bé ngồi thật thà niệm danh hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai. Trải xuyên suốt một ngày 1 đêm, Thánh chị em bỗng thấy thân mình đến một bờ đại dương kia, nước trong biển cả đó sôi sùng sục, có khá nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy xung quanh biển, chạy rảo bên này, xua đuổi mặt kia; cùng thấy số đông trai cùng gái, số nhiều tới trăm nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn uống thịt; lại thấy các Dạ Xoa hình thù không giống nhau—hoặc những tay, các mắt, nhiều chân, các đầu..., răng nanh chìa ra bên ngoài miệng, bén nhọn nhịn nhường gươm—đang lùa những người dân tội mang lại gần thú dữ. Rồi bọn chúng lại từ bỏ chụp bắt, túm quắp đầu chân lại cùng với nhau, hình dạng muôn thứ, chẳng dám quan sát lâu.

Khi ấy, Thánh bạn nữ Bà La Môn dựa vào nương sức niệm Phật nên tự nhiên và thoải mái không khiếp sợ. Tất cả một Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, mang đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi Thánh phụ nữ rằng: ‘Lành thay, ý trung nhân Tát! do duyên sự gì nhưng Ngài đến chốn này?’

Bấy giờ, Thánh cô bé Bà La Môn hỏi Quỷ vương vãi rằng: ‘Ðây là vùng nào?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là tầng biển thứ nhất ở phía Tây núi Ðại Thiết Vi.’

Thánh cô gái hỏi rằng: ‘Tôi nghe vào núi Thiết Vi có địa ngục, bài toán ấy có thật chăng?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Thật tất cả địa ngục!’

Thánh nữ giới hỏi rằng: ‘Nay tôi làm thế nào được mang lại chốn địa ngục?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Nếu chưa hẳn sức oai phong thần, rất cần được do nghiệp lực. Không tính hai điều đó ra, ắt không lúc nào có thể mang đến được.’

Thánh nàng lại hỏi: ‘Do nguyên do gì cơ mà nước trong biển khơi này sôi sùng sục với có những người dân tội cùng các thú dữ như thế?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là đầy đủ chúng sanh chế tác ác sinh hoạt cõi Diêm Phù Ðề new chết, quá tư mươi chín ngày không tín đồ kế tự để làm công đức hầu cứu vãn vớt khổ nàn cho; cơ hội sống, bọn họ lại không làm được nhân lành như thế nào cả; chính vì như thế nên cứ theo bổn nghiệp cơ mà chiêu cảm đem địa ngục, tự nhiên và thoải mái họ nên lội qua biển lớn này trước. Phương pháp biển này mười vạn do-tuần về phía Ðông lại có một chiếc biển, phần đông sự âu sầu ở này còn gấp bội chốn này. Phía Ðông của biển đó lại có một chiếc biển nữa, sự cực khổ ở kia càng trội hơn. Do ác nhân của Tam Nghiệp cảm vời ra với gọi phổ biến là biển lớn nghiệp, đó là chốn này vậy.’

Thánh đàn bà lại hỏi Quỷ vương vãi Vô Ðộc rằng: ‘Ðịa ngục ở đâu?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ở trong bố cái biển này đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục những khác nhau. Về địa ngục lớn thì tất cả mươi tám chỗ; bực kế đó tất cả năm trăm chỗ, đầy đủ không lường sự khổ sở; bực kế nữa bao gồm đến nghìn trăm, cũng đầy không thể tưởng tượng sự thống khổ.’

Thánh đàn bà lại hỏi Ðại Quỷ vương vãi rằng: ‘Thân chủng loại tôi new mất ngay gần đây, song không rõ thần hồn của fan phải sa vào chốn nào?’

Quỷ vương vãi hỏi Thánh người vợ rằng: ‘Thân mẫu mã của người thương Tát lúc còn sống, quen làm những nghiệp gì?’

Thánh thiếu nữ đáp rằng: ‘Thân mẫu tôi tà kiến, coi thường chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin, nhưng lại rồi chẳng kính; dầu chết thật không bao lâu, mà chưa rõ thác sanh về đâu.’

Vô Ðộc hỏi rằng: ‘Thân mẫu của bồ Tát tên bọn họ là gì?’

Thánh phái nữ đáp rằng: ‘Thân phụ và thân mẫu mã của tôi đông đảo dòng dõi Bà La Môn. Cha tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi tên là chăm sóc Ðế Lợi.’

Vô Ðộc lẹo tay thưa người tình Tát rằng: ‘Xin Thánh đưa hãy trở về, và chớ yêu mến nhớ ai oán rầu vượt lắm nữa. Tội con gái Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con trai của bà bao gồm lòng hiếu thuận, vì chị em mà thiết cúng để tu phước, và ba thí miếu tháp thờ Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai. Chẳng buộc phải chỉ thân chủng loại của ý trung nhân Tát được thoát ra khỏi địa ngục, cơ mà ngày đó, mọi tội nhân Vô loại gián cũng phần đông được an lạc, đồng được thác sinh cả.’

Nói xong, Quỷ Vương chắp tay chào Thánh đàn bà mà cáo lui."

Thánh thiếu phụ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết các việc rồi, bèn đối trước tháp tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai nhưng mà lập hoằng thệ nguyện rằng: ‘Tôi nguyện từ nay cho tới tận vị lai kiếp, sẽ vì chưng những bọn chúng sanh phạm phải tội khổ nhưng rộng lập phương tiện, làm cho họ rất nhiều được giải thoát.’

Ðức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương vãi Vô Ðộc ngày trước, nay đó là Tài Thủ người tình Tát; còn Thánh nữ giới Bà La Môn đó, nay là người tình tát Ðịa Tạng vậy."