Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

      6

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi mang đến quý quý khách hàng tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tứ về khu đất đai new nhất.


*
Mục lục bài bác viết

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tứ về đất đai new nhất

Văn bản quy bất hợp pháp luật

Ngày tất cả hiệu lực

Luật

Luật Đất đai 2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 phương pháp có tương quan đến quy hướng 2018

Nghị định

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị triết lý dẫn chính sách Đất đai

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế cùng tiền mướn đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP hình thức về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nghị định 96/2019/NĐ-CP khí cụ về form giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành đất đai

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP biện pháp về thu tiền áp dụng đất

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2017/NĐ-CPquy định về tiền thực hiện đất vào Khu ghê tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Khu kinh tế và Khu công nghệ cao

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn hình thức Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề tỷ giá của đất nền và Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề quản lý, thực hiện đất trồng lúa

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền áp dụng đất

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất

Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn lý lẽ Đất đai 2013

Thông tư liên tịch

Thông tứ liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT lí giải việc thẩm định và đánh giá dự thảo bảng báo giá đất của Hội đồng thẩm định bảng báo giá đất, thẩm định và đánh giá phương án tỷ giá của đất nền của Hội đồng đánh giá và thẩm định giá đất

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC giải đáp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng cơ chế hoạt động vui chơi của Văn phòng đăng ký đất đai trực nằm trong Sở Tài nguyên với Môi trường

Thông tứ liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định câu hỏi tổ chức thực hiện đấu giá chỉ quyền thực hiện đất để giao đất có thu tiền áp dụng đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất

Thông tư

Thông bốn 03/2021/TT-BTNMT gợi ý nội dung cụ thể phương án thực hiện đất khi cp hóa công ty lớn nhà nước; lập và phê coi xét phương án áp dụng đất so với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện biến hóa thành công ty cổ phần

Thông bốn 01/2021/TT-BTNMT giải pháp về kỹ thuật câu hỏi lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

Thông bốn 18/2019/TT-BTNMT giải pháp về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng giá cả nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông tứ 13/2019/TT-BTNMT điều khoản về Định mức tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê đất đai, lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông bốn 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu quality sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thông bốn 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP phương pháp về thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước

Thông tứ 10/2018/TT-BTC về sửa thay đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC lí giải Nghị định 45/2014/NĐ-CP luật pháp về thu tiền sử dụng đất

Thông tứ 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một vài điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP phương pháp về thu tiền áp dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước vào Khu kinh tế, Khu technology cao

Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác minh giá trị quyền thực hiện đất, tiền mướn đất, tài sản gắn sát với khu đất được hoàn lại khi nhà nước tịch thu đất và vấn đề quản lý, thực hiện số tiền bồi thường tài sản do nhà nước giao cai quản sử dụng, số tiền hỗ trợ khi đơn vị nước thu hồi đất cơ mà không được đền bù về đất

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - nghệ thuật xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông bốn 69/2017/TT-BTNMT lao lý về tiến trình xây dựng, điều chỉnh khung giá bán đất

Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về phương pháp ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông bốn 33/2017/TT-BTNMT trả lời Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị lý thuyết dẫn biện pháp đất đai cùng sửa thay đổi Thông bốn hướng dẫn mức sử dụng đất đai

Thông bốn 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật xây dừng cơ sở tài liệu đất đai

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP với sửa đổi các Thông bốn hướng dẫn mức sử dụng Đất đai 2013

Thông tứ 14/2017/TT-BTNMT về Định mức tài chính - kỹ thuật đo đạc lập phiên bản đồ địa chính, đk đất đai, tài sản gắn sát với đất, lập làm hồ sơ địa chính, cung cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối sát với đất

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT công cụ về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tứ 01/2017/TT-BTNMT phương tiện Định mức áp dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo và đào tạo, thể dục thể thao thể thao

Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 77/2014/TT-BTC của bộ Tài bao gồm hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP biện pháp về thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước

Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông bốn 76/2014/TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP cơ chế về thu tiền sử dụng đất

Thông tư 139/2016/TT-BTC chỉ dẫn miễn tiền áp dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài bao gồm cho chủ chi tiêu khi đầu tư xây dựng nhà tập thể và phương thức xác định tiền thực hiện đất nên nộp khi người mua, thuê cài đặt được phép cung cấp lại nhà ở xã hội

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác làm việc giám sát, kiểm tra, thẩm định và sát hoạch công trình, thành phầm trong nghành nghề đất đai

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức tài chính - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư 18/2016/TT-BTC phía dẫn triển khai Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lí lý, áp dụng đất trồng lúa

Thông bốn 75/2015/TT-BTNMT vẻ ngoài kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông bốn 74/2015/TT-BTC lí giải lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán ngân sách đầu tư tổ chức tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Thông bốn 61/2015/TT-BTNMT cơ chế về cung cấp và thống trị Chứng chỉ định và hướng dẫn giá đất

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề nghệ thuật điều tra, reviews đất đai

Thông bốn 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật nhằm lập dự toán túi tiền nhà nước giao hàng công tác định vị đất

Thông tứ 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - chuyên môn lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất

Thông tứ 07/2015/TT-BTNMT Quy định câu hỏi lập phương án sử dụng đất; lập làm hồ sơ ranh giới thực hiện đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá mướn đất; giao đất, dịch vụ thuê mướn đất và cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn liền với đất so với công ty nông, lâm nghiệp

Thông bốn 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP phía dẫn khí cụ Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá bán đất

Thông bốn 207/2014/TT-BTC lao lý về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp thực hiện đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Thông tư 77/2014/TT-BTC giải đáp Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

Thông tứ 76/2014/TT-BTC trả lời Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền thực hiện đất

Thông tư47/2014/TT-BTNMTquy định nghệ thuật thành lập bạn dạng đồ hành chính những cấp

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê đất đai cùng lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông bốn 37/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Thông tứ 36/2014/TT-BTNMT cơ chế chi tiết cách thức định giá chỉ đất; xây dựng, điều chỉnh báo giá đất; định vị đất cụ thể và tư vấn xác minh giá đất

Thông tư35/2014/TT-BTNMTquy định việc điều tra, review đất đai

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dựng, quản lí lý, khai thác hệ thống thông tin khu đất đai

Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT cơ chế về làm hồ sơ giao đất, thuê mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tịch thu đất

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bạn dạng đồ địa chính

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề làm hồ sơ địa chính

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn liền với đất

Thông tư 17/2014/TT-BTNMT phía dẫn khẳng định ranh giới, diện tích và xây cất cơ sở tài liệu đất trồng lúa

Thông bốn 33/2013/TT-BTNMT phát hành định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật lưu trữ tài liệu khu đất đai

Thông tư 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

Thông tứ 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bạn dạng đồ địa bao gồm và đăng ký, cung cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác gắn sát với đất, gây ra hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

Trường vừa lòng nào vi phi pháp luật về khu đất đai vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất?

Khi cố kỉnh đổi showroom trên hộ khẩu thì có cần được sửa lại thông tin trên sổ đỏ không? Nếu bao gồm thì tiến hành chỉnh sửa sổ đỏ như vậy nào?